DJ Or Amar

אור כשמו הוא הוא בין כל עולם המינימלי החשוך של עולם הטכנו יש אור בתחילת כל מסיבה טיול מוזיקלי מובטח!תי מביא ייחודיות אורבנית אל מוזיקת ההאוס אותה מנגן קבוע כמעט בכל רחבה אפשרית בעיר